ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้นำเสนอ จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะไม่มีผลใดๆ กับท่าน และจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส่ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป