ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutsv.ac.th สายตรงอธิการบดี

ผ่านระบบโทรศัพท์ โท ร 0-7432- 2500 และ0-7431-7100 ต่อ 2000

ผ่านทางไปรษณีย์ มทร.ศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ. ราชดำเนินนอก ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา 90000

 

แบบประเมินความพึงพอใจช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สถิติแบบประเมินความพึงพอใจช่องทางการับเรื่องร้องเรีย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

. ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

การร้องทุกข๋ แก้ไข 2564

การร้องทุกข์.pdf (193.97 KB)

ผังการร้องเรียน แก้ไข 2564

ผังการร้องเรียน  (180.87 KB)

รายงานสถิตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...(รอบ ๖ เดือน)

๑. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)

๔. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

๕. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)

๖. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๗. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระะหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

๑. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔